Czynności Zarządcy

Przykładowy zakres czynności i obowiązków Zarządcy świadczonych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną
 1. Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, a mieszczących się w zakresie udzielonych pełno­mocnictw dotyczących uprawnień i obowiązków powierzonych Zarządcy umową.
 2.  

 3. Załatwianie całości spraw związanych z uzyskaniem przez wspólnotę miesz­kaniową numeru REGON, NIP oraz założeniem konta bankowego.
 4.  

 5. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców i użytkowników oraz jego otoczenia.
 6.  

 7. Dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, gazu, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości - zgodnie z planem gospodarczym przyjętym uchwałą przez właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy.
 8.  

 9. Usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków i przyczyn awarii powinien być uzgodniony ze Wspólnotą Mieszkaniową, a w razie konieczności przeznaczenia na te prace kwoty wyższej od ustalonej w umowie, wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale.
 10.  

 11. Wykonywanie remontów, zgodnie z planem gospodarczym przyjętym uchwałą przez właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy.
 12.  

 13. Zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków, wywozu odpadów, umów związanych z funkcjonowaniem dźwigów osobowych, zbiorczych anten telewizyjnych i do­mofonu oraz kontrolowanie wykonywania tych umów.
 14.  

 15. Prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, założony dla Wspólnoty Mieszkaniowej.
 16.  

 17. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty Mieszkaniowej.
 18.  

 19. Dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 20.  

 21. Pobieranie miesięcznych opłat od właścicieli lokali z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz świadczeń indywidualnych związa­nych z użytkowaniem lokalu, w tym wyznaczanie wysokości opłat za świadczenia.
 22.  

 23. Prowadzenie, w imieniu właścicieli lokali, rozliczeń za usługi dostarczane bez­pośrednio do lokali - wody, centralnego ogrzewania, ogrzewania ciepłej wody użytkowej, odprowadzenia ścieków oraz za wywóz odpadów z lokali.
 24.  

 25. Współdziałanie ze Wspólnotą Mieszkaniową w zakresie pozyskiwania pożytków z nieruchomości (m. in. wynajem pomieszczeń wspólnych, dzierżawa powierzchni reklamowych), zwieranie umów z tym związanych i nadzór nad ich wykonywaniem.
 26.  

 27. Windykacja należności z tytułu opłat należnych od właścicieli lokali oraz należno­ści stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości.
 28.  

 29. Dochodzenie należności na drodze sądowej, w postępowaniu upominawczym lub innym, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
 30.  

 31. Ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów oraz Wspólnoty Miesz­kaniowej od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz opłacanie podatków i innych opłat publiczno- ­prawnych związanych z nieruchomością, jeśli nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali.
 32.  

 33. Prowadzenie i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości.
 34.  

 35. Doradztwo prawne w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchomością oraz funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej.
 36.  

 37. Wykonywanie, wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właści­cieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał poddanych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej pod głosowanie w drodze indywidualne­go zbierania głosów.
 38.  

 39. Przygotowanie, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, sprawoz­dania ze sprawowania zarządzania nieruchomością nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, oraz przygotowanie propozycji do planu gospodarczego na rok następny.
 40.  

 41. Składanie Wspólnocie Mieszkaniowej półrocznych raportów i sprawozdań finan­sowych dotyczących zarządzania nieruchomością w terminie jednego miesiąca po zakończeniu danego półrocza.
 42.  

 43. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieru­chomością, związanych z realizacją umowy i mieszczących się w granicach zwyk­łego zarządu,
 44.  

 45. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym ich lokali.