Oferta dla spółdzielców

SPÓŁDZIELCO ODŁĄCZ SIE OD SPÓŁDZIELNI I POWOŁAJ WSPÓLNOTĘ MIESZKANIOWĄ

ZARZADZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI    BYTOM , TARNOWSKIE GÓRY , CHORZÓW  

Cele i procedura odłączenia się od spółdzielni i wydzielenia samodzielnej wspólnoty na majątku spółdzielczym.

Cel: Każdy z nas zapewne chce mieszkać w budynku zadbanym, czystym, bezpiecznym i ponosić jak najniższe koszty utrzymania.

Można to osiągnąć w dobrze zarządzanej wspólnocie, w której nie ma problemów z funkcjonowaniem instalacji i urządzeń wspólnych, utrzymaniem czystości na klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych, utrzymaniem porządku na terenach zewnętrznych należących do wspólnoty oraz utrzymaniem zieleńców i nasadzeń.

Wszystkie te zadania realizuje Wspólnota Mieszkaniowa poprzez prawidłowo skonstruowany plan gospodarczy, który jest stworzony racjonalnie, na możliwie najniższym poziomie, zatwierdzony uchwałą właścicieli lokali.

Każdy właściciel ponosi stratę w przypadku niewłaściwego zarządzania, bo musi pokryć koszty błędnych decyzji, ale każdy tez odnosi korzyści z dobrze zarządzanej nieruchomości, poprawia się komfort zamieszkiwania a cena rynkowa lokalu wzrasta.

Informacja dla członków Spółdzielni Mieszkaniowych będących właścicielami lokali.
31 lipca 2007 weszła w życie nowelizacja do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian w zakresie funkcjonowania spółdzielni, miedzy innymi w zakresie zmiany dotychczasowej formy zarządzania, powstania wspólnot mieszkaniowych na majątku Spółdzielni Mieszkaniowej.

Kiedy powstaje Wspólnota Mieszkaniowa w nieruchomości spółdzielczej.
Powstaje ona z chwilą wyodrębnienia własności choćby jednego lokalu w nieruchomości będącej dotychczas własnością spółdzielni, zaistnieje wówczas sytuacja , w której właścicielem lokali nie wyodrębnionych jest Spółdzielnia , zaś lokale wyodrębnione z chwila przeniesienia ich własności stają się własnością właścicieli indywidualnych Właścicielem jest Spółdzielnia oraz osoba (osoby) , które przekształciły lokale w odrębną własność a zatem powstaje wspólnota mieszkaniowa i od tego momentu mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903.

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ... z dnia 14 czerwca 2007 przewidują miedzy innymi; możliwość podejmowania uchwał przez właścicieli lokali w nieruchomościach spółdzielczych w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną na podstawie przepisów o własności lokali . Podstawowym kryterium co do podjęcia takich uchwał jest oddanie głosów przez większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości , obliczona według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

Procedura
Aby doprowadzić do odłączenia się od spółdzielni i powstania wspólnoty mieszkaniowej w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali trzeba zachować odpowiednią procedurę postępowania.

Trzy kroki wydzielenia wspólnoty mieszkaniowej: 
 1. Nabycie własności (przekształcenie spółdzielczego prawa własności do lokalu we własność). Każda z osób której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu realizuje ten krok we własnym zakresie . Przez nabycie własności do zajmowanego lokalu, można nabyć prawo do decydowania o nabytym lokalu mieszkalnym oraz jako współwłaściciel do całej nieruchomości wspólnej w ramach swojego udziału określonego umowie notarialnej kupna lokalu.
 2.  

 3. Większość udziału w nieruchomości wspólnej jako odrębna własność (realizacja przez spółdzielców wykupu posiadanych lokali liczonej wg posiadanych udziałów). Mimo tego , że z chwilą nabycia lokalu spółdzielcy stają się właścicielami lokalu i współwłaścicielami całej nieruchomości to możliwość odłączenia się od spółdzielni powstaje gdy właścicielami stała się większość liczona udziałami.
 4.  

 5. Odłączenie od spółdzielni mieszkaniowej poprzez podjęcie uchwały właścicieli lokali liczone większością udziałów - aby miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Aby móc podjąć uchwalę najpierw trzeba zwołać zebranie właścicieli . Zebranie zwołuje Zarząd Spółdzielni. Żeby przymusić Zarząd spółdzielni do zwołania zebrania na którym zostanie podjęta uchwala należy złożyć odpowiedni wniosek podpisany przez co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. Wniosek winien zawierać porządek obrad ,termin miejsce oraz godzinę zebrania.


Informacja ogólna


 1. Co to jest wspólnota mieszkaniowaWspólnota mieszkaniowa to ogól właścicieli lokali w danej nieruchomości . Powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia i wykupu pierwszego lokalu mieszkalnego. Tworzą ją właściciele lokali położonych w obrębie jednego lub wielu budynków.
 2.  

 3. Wspólnota może być
  jednobudynkowa - gdy budynek jest posadowiony na jednej samodzielnej działce geodezyjnej,
  wielobudynkowa - jeżeli na działce geodezyjnej wybudowano więcej niż jeden budynek. W jednym i drugim przypadku jest dla nich założona Księga Wieczysta
 4.  

 5. Co to jest nieruchomość wspólna.
  Są to wszystkie elementy budowli które nie służą wyłącznie do użytku jednego właściciela ,ale służą wszystkim członkom wspólnoty W skład nieruchomości wspólnej wchodzi miedzy innymi: dach, ściany, fundamenty, stropy, grunty, korytarze piwniczne i kl. schodowe, pomieszczenia techniczne, urządzenia służące wszystkim właścicielom.
 6.  

 7. Zarząd Wspólnoty.
  Zarządem Wspólnoty może być:
Dopiero gdy wola spółdzielców lokali wykupionych posiadających ponad 50% udziałów mogą oni podjąć uchwałę o odłączeniu się ze spółdzielni . powstaje wtedy wspólnota dla której powinien być założony Regon i NIP oraz powinien być złożony dla niej rachunek bankowy Taką wspólnotą zarządza dalej Spółdzielnia .
 
Aby zmienić zarząd to znaczy z dotychczasowego (spółdzielni) na własny czyli osoby fizyczne wybrane z grona właścicieli lub powierzyć zarząd licencjonowanemu Zarządcy należy podjąć uchwałę o zmianie sposobu zarządzania . Tylko taka uchwała spowoduje rzeczywiste odłączenie się od Spółdzielni.


Firma „Nieruchomości J. Krawczuk licencja nr 182 zaprasza na bezpłatne konsultacje oraz sporządzamy niezbędne wnioski i projekty uchwał.


Przepisy prawne:
Spółdzielco - właścicielu lokalu ,powinieneś zatem zwołać zebranie wszystkich właścicieli w oparciu o przepisy ustawy o własności lokali , które podejmie stosowne uchwały , w szczególności w sprawie wyboru zarządu wspólnoty , przyjęcia planu gospodarczego oraz co najważniejsze, ustalenia opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Zasady realizacji zlecenia
Zasady zarządzania przedmiotowym budynkiem (zarząd powierzony) zostaną określone w zawartej umowie cywilnoprawnej pomiędzy Wspólnotą a Zarządcą, określającej zakres obowiązków zarządcy - prowadzącego działalność gospodarczą - oraz wzajemne korelacje ze zleceniodawcą, to jest z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej/ Wspólnotą Jako zasadę należy przyjąć, że podstawowym zakresem są obowiązki wynikające ze zwykłego zakresu zarządu tj. utrzymanie należytego stanu; technicznego , porządkowo - ­sanitarnego oraz zapewnienia bieżącej eksploatacji zarządzanej nieruchomości oraz zapewnienia obsługi finansowo - księgowej.

Utrzymanie stanu technicznego 
W zakresie wykonywania wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem stanu technicznego, przyjmuje się zasadę, że zarządca jest zleceniodawcą i wykonuje czynności kontrolne zgodnie ze sztuką budowlaną, nad wykonaniem i odbiorem zleconych robót, w stosunku do zleceniobiorców, pracujących na rzecz wspólnoty mieszkaniowej . W konsekwencji zasada organizacji wykonywania zlecenia opiera się na zorganizowaniu i nadzorowaniu zespołu jednostek gospodarczych (firm lub osób fizycznych) działających na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wszelkie zlecenia robót będą uwzględniać najkorzystniejszy pod względem jakościowym i finansowym wybór oferenta, przy założeniu że przy wyborze oferenta Zarząd Wspólnoty lub upoważniony przez Wspólnotę jej Przedstawiciel zachowuje prawo do uczestniczenia w wyborze.

Utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego
Obowiązkiem zarządcy jest zapewnienie pełnej obsługi pod względem zachowania czystości i porządku. Obowiązki te obejmują bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a także pielęgnację zieleni a w sezonie zimowym odśnieżanie.

Konserwacja techniczna i awarie
Zarządca zapewnia pierwszą pomoc techniczną w przypadku występujących awarii. Zarządca zabezpiecza ekipę techniczną zapewniającą szybki czas reakcji do trzech godzin Ponadto w przypadkach poważniejszych awarii zarządca zapewni ich likwidację poprzez sprawdzone specjalistyczne zakłady.

Siedziba administracji
Jako siedzibę zarządcy w przypadku istniejących możliwości po stronie Wspólnoty można na prośbę Wspólnoty ustalić punkt zborny w budynku Wspólnoty, w celu zapewnienia łatwiejszego kontaktu pomiędzy właścicielami. Biuro główne zarządcy pozostaje przy ul. Moniuszki 22. W Bytomiu.

Księgowość
Zarządca obejmuje Wspólnotę obsługą księgową, prowadząc samodzielnie księgi rachunkowe Wspólnoty przy pomocy programu komputerowego na nośniku elektronicznym.

Podstawowym zadaniem rachunkowości będzie ewidencja wpływów i wydatków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, przez prowadzenie bieżącego raportu stanu kont księgowych i rachunku bankowego, oraz z pobierania wszelkich opłat od właścicieli poszczególnych lokali, w tym opłat eksploatacyjnych i innych na pokrycie kosztów zarządu

Rozliczenia finansowe będą odbywać się przez konto bankowe Wspólnoty Właściciele członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą używają książeczki wpłat i uiszczają opłaty za pośrednictwem poczty lub banku. Proponuje się dwie linie wpłat, na odrębne konta bankowe, lub za pomocą odrębnych kwitariuszy, jedną z przeznaczeniem na koszty bieżące- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej- a drugą z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Dysponentem konta zgodnie z Ustawą o własności lokali racji na konieczność wykonywania wszelkich płatności będzie zarządca. Stan konta i operacje będą na bieżąco dostępne do wglądu dla Zarządu. W przypadku nadwyżek funduszu remontowego przewiduje się lokatę tych środków na wyodrębnionych lokacyjnych kontach bankowych prowadzonych dla Wspólnoty.

Zarządca zgodnie z przepisami prawa przedstawi po zakończeniu okresu rozliczeniowego do końca marca miedzy innymi ; sprawozdanie z przebiegu prowadzenia zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Podstawa prawna
System funkcjonowania pod względem prawnym będzie dostosowany do wymogów dotyczących zasad organizacyjnych wspólnoty mieszkaniowej, określonych w ustawie o własności lokali, oraz w kodeksie cywilnym., a w szczególności rozdziału 4 i 3 niniejszej ustawy. W szczególności na zasadzie art. 20 ust.1 oczekuje się ze strony wspólnoty mieszkaniowej powołania uchwały o wyborze zarządcy, który będzie reprezentował wspólnotę na zewnątrz, a także zwyczajowo obowiązujących w takich przypadkach przedstawicieli Wspólnoty.

Pobierz formularze do oferty W celu złożenia oferty prosimy o wypełnienie formularza, co pozwoli nam na przygotowanie oferty cenowej dostosowanej do Państwa wymagań.
Wypełnij formularz lub Pobierz wersję do druku

Pobierz ankietę, której celem jest ustalenie wspólnych zamiarów właścicieli nieruchomości
Wypełnij ankietę lub Pobierz ankietę w wersji do druku