Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Administrowanie nieruchomościami budynkowymi

Administrowanie nieruchomością polega między innymi na wykonywaniu obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości w sprawności technicznej ,nadzoru nad utrzymaniem porządku, prowadzeniem ewidencji księgowej kosztów i przychodów (dochodu)

Decyzje strategiczne dla nieruchomości wspólnej podejmowane są przez Zarząd współwłaścicieli/właścicieli .


Oferujemy wykonywanie następujących czynności:
 1. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości.
 2. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo - finansowych) i korekt tych planów.
 3. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, o których mowa w pkt 2.
 4. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przy pomocy programu komputerowego.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 6. Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
 7. Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości.
 8. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali.
 9. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach.
 10. Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 11. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 12. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku, czystości pomieszczeń, urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych.
 13. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej , wody i gazu , odprowadzania ścieków i wywozu śmieci.
 14. Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości.
 15. Sprawowanie nadzoru nad pracą firm / konserwatorów *odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku.
 16. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków.
Przybliżona cena za administrowanie wspólnot mieszkaniowych i budynków mieszkalnych waha się między 0,35 zł a 0,60zł / m² powierzchni użytkowej lokali . Wyżej określony przedział cenowy uzależniony jest od rodzaju i wielkości nieruchomości oraz Państwa potrzeb


Zarządzanie nieruchomością wspólną W.M.

Zarządzanie nieruchomością jest to podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem , jak i również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.... (ustawa o gospodarce nieruchomościami).

Obowiązki zarządcy nieruchomości składają się z czynności wynikających z administrowania wymienionych w panelu administrowanie rozszerzonych o realizację następujących zadań:
 1. Zawieranie umów w imieniu wspólnot ,o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych.
 2. Dysponowanie środkami finansowymi i regulowanie zobowiązań ,dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy właścicieli nieruchomości. Właściciele sprawują pełną kontrolę nad środkami wydatkowanymi z rachunku bankowego.
 3. Reprezentacja ogółu właścicieli przed sądami i innymi instytucjami na mocy pełnomocnictwa.
 4. Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali.
 5. Realizacja planów zarządzania nieruchomością.
 6. Analiza kosztów dotyczących nieruchomości oraz podejmowanie działań optymalizacyjnych.
 7. Ustalanie i wprowadzanie zasad, procedur operacyjnych oraz reguł kontroli zarządczej.
 8. Układanie i wdrażanie programu remontów i konserwacji zapobiegawczej dla nieruchomości.
 9. Opracowywanie i wdrażanie programu zabezpieczeń oraz ochrony dla nieruchomości.
 10. Określenie możliwego do ubezpieczenia ryzyka związanego z nieruchomością.
 11. Opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 12. Analiza ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 13. Ponoszenie odpowiedzialności za nieruchomość zgodnie z przepisami prawa.
 14. Przejęcie nieruchomości w tym między innymi:

Oferowana łączna cena za zarządzanie i administrowanie waha się między 0,47 zł a 0,85zł / m2 powierzchni użytkowej lokali . Wyżej podany przedział cenowy uzależniony jest od rodzaju i wielkości nieruchomości oraz Państwa potrzeb.

Zasady realizacji zlecenia
Zasady zarządzania przedmiotowym budynkiem (zarząd powierzony) zostaną określone w zawartej umowie cywilnoprawnej pomiędzy Wspólnotą a Zarządcą, określającej zakres obowiązków zarządcy - prowadzącego działalność gospodarczą - oraz wzajemne korelacje ze zleceniodawcą, to jest z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej/ Wspólnotą Jako zasadę należy przyjąć, że podstawowym zakresem są obowiązki wynikające ze zwykłego zakresu zarządu tj. utrzymanie należytego stanu; technicznego , porządkowo - ­sanitarnego oraz zapewnienia bieżącej eksploatacji zarządzanej nieruchomości oraz zapewnienia obsługi finansowo - księgowej.

Utrzymanie stanu technicznego 
W zakresie wykonywania wszelkich prac remontowych i konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem stanu technicznego, przyjmuje się zasadę, że zarządca jest zleceniodawcą i wykonuje czynności kontrolne zgodnie ze sztuką budowlaną, nad wykonaniem i odbiorem zleconych robót, w stosunku do zleceniobiorców, pracujących na rzecz wspólnoty mieszkaniowej . W konsekwencji zasada organizacji wykonywania zlecenia opiera się na zorganizowaniu i nadzorowaniu zespołu jednostek gospodarczych (firm lub osób fizycznych) działających na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Wszelkie zlecenia robót będą uwzględniać najkorzystniejszy pod względem jakościowym i finansowym wybór oferenta, przy założeniu że przy wyborze oferenta Zarząd Wspólnoty lub upoważniony przez Wspólnotę jej Przedstawiciel zachowuje prawo do uczestniczenia w wyborze.

Utrzymanie stanu sanitarno-porządkowego
Obowiązkiem zarządcy jest zapewnienie pełnej obsługi pod względem zachowania czystości i porządku. Obowiązki te obejmują bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, a także pielęgnację zieleni a w sezonie zimowym odśnieżanie.

Konserwacja techniczna i awarie
Zarządca zapewnia pierwszą pomoc techniczną w przypadku występujących awarii. Zarządca zabezpiecza ekipę techniczną zapewniającą szybki czas reakcji do trzech godzin Ponadto w przypadkach poważniejszych awarii zarządca zapewni ich likwidację poprzez sprawdzone specjalistyczne zakłady.

Siedziba administracji
Jako siedzibę zarządcy w przypadku istniejących możliwości po stronie Wspólnoty można na prośbę Wspólnoty ustalić punkt zborny w budynku Wspólnoty, w celu zapewnienia łatwiejszego kontaktu pomiędzy właścicielami. Biuro główne zarządcy pozostaje przy ul. Moniuszki 22. W Bytomiu.

Księgowość
Zarządca obejmuje Wspólnotę obsługą księgową, prowadząc samodzielnie księgi rachunkowe Wspólnoty przy pomocy programu komputerowego na nośniku elektronicznym.

Podstawowym zadaniem rachunkowości będzie ewidencja wpływów i wydatków na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, przez prowadzenie bieżącego raportu stanu kont księgowych i rachunku bankowego, oraz z pobierania wszelkich opłat od właścicieli poszczególnych lokali, w tym opłat eksploatacyjnych i innych na pokrycie kosztów zarządu

Rozliczenia finansowe będą odbywać się przez konto bankowe Wspólnoty Właściciele członkowie wspólnoty mieszkaniowej mogą używają książeczki wpłat i uiszczają opłaty za pośrednictwem poczty lub banku. Proponuje się dwie linie wpłat, na odrębne konta bankowe, lub za pomocą odrębnych kwitariuszy, jedną z przeznaczeniem na koszty bieżące- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej- a drugą z przeznaczeniem na fundusz remontowy.

Dysponentem konta zgodnie z Ustawą o własności lokali racji na konieczność wykonywania wszelkich płatności będzie zarządca. Stan konta i operacje będą na bieżąco dostępne do wglądu dla Zarządu. W przypadku nadwyżek funduszu remontowego przewiduje się lokatę tych środków na wyodrębnionych lokacyjnych kontach bankowych prowadzonych dla Wspólnoty.

Zarządca zgodnie z przepisami prawa przedstawi po zakończeniu okresu rozliczeniowego do końca marca miedzy innymi ; sprawozdanie z przebiegu prowadzenia zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły.

Podstawa prawna
System funkcjonowania pod względem prawnym będzie dostosowany do wymogów dotyczących zasad organizacyjnych wspólnoty mieszkaniowej, określonych w ustawie o własności lokali, oraz w kodeksie cywilnym., a w szczególności rozdziału 4 i 3 niniejszej ustawy. W szczególności na zasadzie art. 20 ust.1 oczekuje się ze strony wspólnoty mieszkaniowej powołania uchwały o wyborze zarządcy, który będzie reprezentował wspólnotę na zewnątrz, a także zwyczajowo obowiązujących w takich przypadkach przedstawicieli Wspólnoty.

Pobierz formularze do oferty W celu złożenia oferty prosimy o wypełnienie formularza, co pozwoli nam na przygotowanie oferty cenowej dostosowanej do Państwa wymagań.
Wypełnij formularz lub Pobierz wersję do druku

Pobierz ankietę, której celem jest ustalenie wspólnych zamiarów właścicieli nieruchomości
Wypełnij ankietę lub Pobierz ankietę w wersji do druku